Czytelnia

Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, pod red. Piotra Chmielowca, Rzeszów–Warszawa, 2005, ss. 248, cena 15,00 zł (seria „Konferencje”, t. 23) Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, pod red. Piotra Chmielowca, Rzeszów–Warszawa, 2005, ss. 248, cena 15,00 zł (seria „Konferencje”, t. 23)

Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941

W niniejszym tomie zamieszczono referaty przedstawione we wrześniu 2003 r. podczas konferencji zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. Ukazują one różne aspekty polityki sowieckiej na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1941, a także życia społeczno-gospodarczego i walki Polaków z okupantem. Problematyka ta była świadomie omijana bądź zafałszowywana przez historiografię Polski Ludowej.

Spis treści

• Piotr Chmielowiec - Wstęp
• Wykaz skrótów
• Tomasz Bereza – Obraz czerwonoarmisty na okupowanych ziemiach polskich (1939-1941) w dokumentach, wspomnieniach i relacjach
• Jerzy Węgierski – Zdrajcy, załamani, zagadkowi (próba oceny zachowań wybranych oficerów konspiracji polskiej w Małopolsce Wschodniej, aresztowanych w latach 1939-1941)
• Rafał Wnuk – ZWZ na Wołyniu 1939-1941
• Zbigniew K. Wójcik – Okupacja i konspiracja w regionie przemyskim (1939-1941). Studium porównawcze
• Elżbieta Trela-Mazur – Sowiecki system oświatowy na ziemiach wschodniej Polski na przykładzie Wydziału Oświaty Ludowej we Lwowie (1939-1941)
• Włodzimierz Bonusiak – Przemiany ekonomiczne w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1941
• Grzegorz Hryciuk – Przemiany demograficzne w Galicji Wschodniej w latach 1939-1941
• Albin Głowacki – Formy, skala i konsekwencje sowieckich represji wobec Polaków w latach 1939-1941
• Roman Dzwonkowski SAC – Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego pod okupacją sowiecką 1939-1941
• Krzysztof Kaczmarski – Przykłady represji sowieckich wobec działaczy Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1941
• Sławomir Kalbarczyk – Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939-1941
• Piotr Niwiński – Warunki powstawania i funkcjonowania polskiej konspiracji na Wileńszczyźnie w latach 1939-1941
• Jan Jerzy Milewski – Okupacja sowiecka w Białostockiem (1939-1941). Próba charakterystyki
• Piotr Chmielowiec – ostatnie tygodnie okupacji Przemyśla (maj-czerwiec 1941 r.)
• Indeks osób

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom