Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939–1955, zeszyt 1

Lista strat osobowych ruchu narodowego 1939–1955, zeszyt 1, opr. Wojciech Muszyński i Jolanta Mysiakowska, wstęp dr hab. Jan Żaryn, Warszawa 2008, 98 s., cena 15,00 zł

Pierwszy zeszyt z serii „Lista strat osobowych działaczy Ruchu Narodowego 1939–1955” zawiera 95 biogramów ułożonych w porządku alfabetycznym. Odnoszą się one do działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych, a także żołnierzy podziemia niepodległościowego, związanych z szeroko pojętym ruchem narodowym, poległych i pomordowanych w okresie okupacji niemieckiej oraz pierwszej i drugiej okupacji sowieckiej. Wśród nich znalazły się postacie powszechnie znane, a także te, które dopiero dzięki żmudnej kwerendzie archiwalnej mamy nadzieję przywrócić pamięci. Tym samym zaprezentowany tom wprowadza do obiegu naukowego wiele nieznanych dotąd faktów, poszerzając naszą wiedzę o historii Polski XX w.

Hasła zostały opracowane na podstawie materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie, Archiwum Akt Nowych, archiwów państwowych oraz kolekcji prywatnych. Redaktorzy tomu zrezygnowali z podawania pod każdym biogramem odrębnej bibliografii na rzecz opublikowania podstawowej literatury przedmiotu, wykorzystywanej przez autorów haseł. Zdjęcia zamieszczone w tomie pochodzą z archiwum IPN oraz ze zbiorów własnych autorów.

Poniższy tom nie pretenduje do miana pełnego kompendium. Jest to wydawnictwo popularnonaukowe, będące jedynie krokiem do przybliżania i przywracania pamięci o losach działaczy nurtu politycznego, którzy niezłomnie walczyli o Niepodległą Polskę.

Zdjęcia

Podziel się: